کمی درباره توصیف کلمه فرهنگ :: پانیذ


کمی درباره توصیف کلمه فرهنگ

درخواست حذف این مطلب
فرهنگ یعنی: عذرخواهی نشانه ی ضعف نیست. فرهنگ یعنی: کینه ها وبال گردن خودمان هستند. فرهنگ یعنی: لباس گران قیمت نشانه ی برتر بودن نیست. فرهنگ یعنی: به جای قدرت صدا، قدرتِ کلاممان را بالاتر ببریم فرهنگ یعنی: القاب ناپسند گذاشتن برای دوست، نشان صمیمیت نیست فرهنگ یعنی: هر کتاب یک تجربه است، تجربه هایمان را به اشتراک بگذاریم فرهنگ یعنی: وجدان کاری داشته باشیم. فرهنگ یعنی: چشم و هم چشمی را کنار بگذاریم. فرهنگ یعنی: تفاوت نسل ها را درک کنیم فرهنگ یعنی: ما نباید مانع دیگران شود. فرهنگ یعنی: به دیگران زُل نزنیم فرهنگ یعنی: برای دیگران دعا کنیم فرهنگ یعنی: به اندازه از دیگران سوال بپرسیم تا دروغ نشنویم فرهنگ یعنی: در دورهمی ها ی را سوژه ی غیبت مان قرار ندهیم فرهنگ یعنی: در جمع از ی سوال شخصی نپرسیم فرهنگ یعنی: کتاب بخوانیم...!